Om HIPE

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler 

om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger 

nedenfor. 

HIPE Leadership Academy ApS 

Lautruphøj 5, 2750 Ballerup 

CVR-nr.: 43 94 50 33 

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har 

spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os 

via info@hipe.dk 

Behandlingsaktiviteter 

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter. 

Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden 

kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik]. 

Kommunikation med potentielle kunder 

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, 

så kan du kontakte os via: 

∙Kontaktformular 

∙Email 

∙Telefon 

  

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog 

med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den 

information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, 

telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er 

 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores 

ydelser eller ej. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine 

personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. 

Kunder 

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen 

leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, 

ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.  

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi 

umiddelbart herefter slette personoplysningerne. 

Nyhedsbrev 

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid 

framelde dig dette igen.  

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information 

fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, 

annoncering af vores ydelser. 

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det 

kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende 

sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så 

sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt 

samtykke.  

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i 

forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1 litra a. 

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt 

nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende 

dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke 

som følge af vores passivitet. 

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år 

efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. 

 

 

Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.  

Bogføring 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi 

gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der 

fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende 

regnskabsår er afsluttet.  

Jobansøgninger 

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de 

matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.  

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine 

personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere 

om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der 

ikke er et match.  

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din 

ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette 

kandidat er fundet til jobbet. 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give 

dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i 

denne forbindelse.  

Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, 

samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores 

arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

∙Talent unlimited udarbejder vores test. 

  

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. 

Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal 

 

 

garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der 

håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine 

personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Tredjelandeoverførsler 

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer 

data i EU/EØS.  

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere 

udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende 

beskyttelse. 

Behandlingssikkerhed 

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført 

passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har 

herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge 

behandlingssikkerheden. 

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere 

opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved 

at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.  

De registreredes rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til 

vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe 

dig med dette. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

 

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en 

række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet 

for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover 

kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller 

med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 

for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige 

behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod 

behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført 

disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 

registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke 

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så 

har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den 

måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på 

 

 

reglerne. 

 

Klar til at komme i gang ?

Tryk på knappen for at komme i gang